Våre Vedtekter

1. Navn og formål

§1.1 Foreningens navn er Forening for Organisasjonspsykologi (FOP)

 

§1.2 FOP er en forening for og av studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. FOP skal bidra til å:

  • Knytte kontakter med arbeidslivet

  • Være pådriver for økt satsning på fagfeltet innenfor ulike utdanningsinstitusjoner

  • Danne nettverk, sosialt og faglig, mellom studenter og andre med interesse for fagfeltet

2. Medlemskap

§2.1 Foreningen er åpen for alle studenter i høyere utdanning med interesse for fagfeltet.

§2.2 – For å bli tatt opp som medlem i FOP må man ha meldt seg inn via FOP, slik navn og emailadresse er lagret sentralt.

3. Styret

§3.1 FOP sitt styre skal bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og 7 øvrige styremedlemmer. Disse velges til å fylle de til en hver tid gjeldene roller. Rollebeskrivelser utarbeides og oppdateres fortløpende av styret. Styremedlemmene bør gjenspeile medlemsmassens utdanningsnivå og studievalg.

 

§3.2 For at styret skal være vedtaksdyktig, må minst 1/2 av styremedlemmene være til stede, deriblant leder eller nestleder. Beslutninger tas ved flertallsavgjørelse. Ved eventuell stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. Ved personvalg skal alltid avstemming skje anonymt.

 

§3.3 Det skal føres referat av styrets møter.

 

§3.4 Styrets leder leder styrets møter og FOP som forening i samarbeid med nestleder. Leder er foreningens primære kontaktperson. Leder har ansvaret for innkalling til møter og dagsorden til styrets møter. Dagsorden skal være styrets medlemmer i hende minst 1 dag før styremøtet.

 

§3.5 Styrets nestleder leder møter og FOP som forening i samarbeid med leder. I leders fravær har nestleder samme ansvarsområde som leder.

 

§3.6 Økonomiansvarlig har hovedansvaret for økonomien i FOP.

 

§3.7 Styret kan ta beslutninger innenfor de bestemmelsene som er nedfelt i vedtektene. Styret kan ikke endre vedtektene utenfor Allmøtet.

 

§3.8 Ved brudd på vedtektene av enkeltmedlemmer, eller ved grov misslighold av arbeidsoppgaver eller plikter, kan medlemmer av styret fjernes. Dette tas opp på ordinært styremøte og avgjøres ved avstemning. 3/4 av styret må stemme for fjerning av styremedlemmet for at dette skal finne sted. Avstemning kan skje anonymt ved ønske.

 

§3.9 Hvis styret består av mindre enn 10 styremedlemmer, kan det suppleres. For at et nytt styremedlem skal bli tatt opp, må 3/4 av styret si seg enig i avgjørelsen. Avstemning kan skje anonymt ved ønske.

 

§3.10 Alle styremedlemmer plikter å delta på tilgjengelige relevant gratis kurs (som tilbudt av SIO Foreninger) eller på annen måte tilegne seg nødvendig kunnskap for å kunne utføre vervet de har fått.

4. Signatur og prokura

§4.1 Styrets leder og nestleder har signaturrett hver for seg. To styremedlemmer i fellesskap har også signaturrett.

§4.2 Styrets leder og nestleder har prokura hver for seg. To styremedlemmer i fellesskap har også prokura.

5. Møter og arrangementer

§5.1 Alle kan delta på foreningens arrangementer. Det er likevel ønskelig at alle som deltar på foreningens arrangementer er, eller blir medlemmer i foreningen.

§5.2 Styret kan unntaksvis vedta å ta gebyr for deltakelse på enkelte arrangementer. Dette skal i hovedsak bare dekke utgifter til det aktuelle arrangementet, men kan ved behov også dekke utgifter til senere arrangementer og daglig drift av foreningen.

 

§5.3 For å ha adgang til FOP sine styremøter må man være tatt opp i styret, eller være invitert som følge av en flertallsavgjørelse tatt i styret. Kun styremedlemmene vil ha stemmerett på styremøtet.

 

§5.4 Styret forbeholder seg retten til å bortvise personer fra FOP sine arrangementer og møter.

6. Økonomi

§6.1 FOP sine midler skal brukes i henhold til foreningens formål

§6.2 Økonomiansvarlig i samråd med styret er ansvarlig for FOP sitt budsjett. Det skal være mulig for medlemmene å komme med innspill til budsjettet.

 

§6.3 Styret skal tilstrebe budsjetter uten vesentlig overskudd eller underskudd. Det er mulig å budsjettere med overskudd, så lenge det er bestemt på forhånd hva disse midlene skal brukes til, og planlagt oppsparing har grunnlag i foreningens formål.

 

§6.4 Regnskapet skal revideres av en utenforstående og fremlegges på Allmøtet til orientering.

 

§6.5 FOP sine midler skal stå på egen konto i FOP sitt navn.

7. Allmøtet

§7.1 Allmøtet er foreningens høyeste organ, og avholdes to ganger årlig på begynnelsen av hvert semester, fortrinnvis i januar og august, der styret legger frem beretning for semesteret. På hvert allmøte velges halvparten av FOP sitt styre for ett år. Alle medlemmer kan stille til valg. Foregående års regnskap og neste års budsjett legges frem og behandles på allmøte i januar. Neste års budsjett og forrige periodes regnskap må godkjennes ved enkelt flertall. Ved allmøte i august presenteres foreløpig resultat og eventuelle endringer i budsjett. Alle medlemmer kan melde inn saker til dagsorden før innkalling sendes ut, og ethvert medlem kan på allmøte foreslå saker under ”eventuelt”. Det kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er meldt på forhånd på Allmøtet.

§7.2 Styrets leder innkaller til allmøte. Det skal innkalles til Allmøtet minst 2 uker før det avholdes. Innkallingen skal skje minimum på e-post til foreningens medlemmer, og ved oppslag på Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitet i Oslo (UiO).

§7.3 Ved hvert allmøtet velges halvparten av FOP sitt styre, til sammen maksimalt 10, minimum 3, medlemmer. Ved allmøte i januar velges Leder, Nestleder og inntil 3 andre styremedlemmer. Ved allmøte i august velges Økonomiansvarlig og inntil 4 andre

styremedlemmer. Dersom dette utgjør mindre enn 10 styremedlemmer til sammen kan det velges ytterligere.

§7.4 Alle studenter har stemmerett på Allmøtet. Avstemninger på Allmøtet skal være hemmelig når minst to stemmeberettigede krever det, og ved personvalg når minst en krever det. Avgjørelser tas ved simpelt flertall i alle saker med unntak av vedtektsendringer.

§7.5 Vedtektsendringer må vedtas med 2/3 flertall og kan kun finne sted på Allmøtet.

§7.6 Dersom minst 10 medlemmer eller 1/4 av styret ønsker det, skal det avholdes et ekstraordinært Allmøte. I dette tilfellet skal kun innmeldte saker behandles, og de skal kunngjøres sammen med innkallingen minst en uke før Allmøtet. Dersom det skal velge nytt styre, skal dette skje på ordinær måte.

8. Oppløsning

§8.1 Foreningen oppløses dersom dette vedtas på allmøte med 9/10 flertall.

 

§8.2 De verdier som eventuelt finnes i foreningen skal ved oppløsning i sin helhet gå til Fagutvalget på psykologi ved UiO.