Bli medlem

Forening for Organisasjonspsykologi. En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi
read more

Organisasjonspsykologi

Hva er arbeids- og organisasjonspsykologi?
Arbeids- og organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv utfra et psykologisk perspektiv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og baserer mye av kunnskapen på møtet mellom forskning og praksis.
For å kunne forstå og endre organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. I tillegg er kunnskap om de lover og avtaleverk som regulerer arbeidslivet sentralt.

I organisasjonspsykologien er jobber man med og forstå moderne arbeidsformer og organisasjons former. I en verden med stadig økende globalisering er det også sentralt å kjenne viktige forskjeller og likheter mellom nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv.

Grunnleggende tema innen arbeid og organisasjonspsykologi er:

 • Arbeidsmotivasjon- og tilfredshet
 • Arbeidsrelaterte holdninger, verdier, persepsjon
 • Stress i arbeidslivet
 • Samarbeid, makt og etiske utfordringer i arbeidslivet
 • Personlighet og individuelle forskjeller
 • Læring og trening i organisasjoner
 • Beslutningstagning
 • Gruppedynamikk
 • Ledelse
 • Organisasjonskultur- og klima
 • Organisasjonsstruktur
 • Endring og utvikling av organisasjoner
 • Rekruttering og seleksjon

Hva gjør en organisasjonspsykolog?

 Eksperter innenfor organisasjonspsykologi kan best beskrives som delvis forskere, delvis konsulenter og delvis professorer/lærere. Utdanningen gir en rekke muligheter. I følge British Psychological Society er følgende oppgaver blant de vanligste for en med arbeid- og organisasjons psykologisk fagbakgrunn:

 • HR funksjoner, for eksempel seleksjon og assessment
 • Trening og analyser for behov av trening i organisasjoner
 • Design og implementering av prestasjonsmåling og vurderingssystemer
 • Organisasjonsendring og utvikling
 • Analyser av arbeid og arbeidsmilø
 • Yrkesveiledning og rådgivning
 • Karriere og ledelsesutvikling
 • Utvikling av helse, sikkerhet og velferdssystemer
 • Stress management
 • Design av ny teknologi
 • Arbeid med gruppe og intergruppe prosesser

Jobbmuligheter

Jobbutsikter for en med utdanning innen arbeid- og organisasjonspsykologi er lovende, i følge undersøkelser gjort av Bureau of Labor Statistics(2007). I dagens samfunn preget av kunnskapsintensive virksomheter, kjemper bedrifter  for å tiltrekke seg og beholde høykompetent arbeidskraft. Organisasjoner anser mennesker med kompetanse innen dette feltet som verdifulle ressurser. I følge Mastersundersøkelsen (2011) utført av Masterforeningen i Psykologi (nå psykologiforbundet) hadde:

 • over halvparten av de uteksaminerte jobb innen en måned etter utført utdanning
 • 74% hadde jobb inne 6 måneder
 • Lønn varierte fra 350 000 (nyutdannet) – 500 000 (erfarne) med en positiv trend i lønnsutviklingen
 • 92% av masterne sa seg fornøyd/ svært fornøyd med valg av utdannelse!


Mer om fremtidige arbeidsgivere her.

Mer om jobbmuligheter her.

Studier.
Studier i Oslo- området inkluderer Masterprogrammet i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo og Masterprogrammet i Ledelse og Organisasjonspsykologi ved Handelsøyskolen BI. Studier i Bergen inkluderer Bachelorprogrammet og Masterprogrammet i Arbeids- og Organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Studier i Tronheim inkluderer Masterprogrammet i Helse-, Organisasjons-, og Kommunikasjonspsykologi ved NTNU. Studier i Tromsø inkluderer Masterprogrammet i Organisasjon og Ledelse ved Universitetet i Tromsø.

Lavere grads studier kan variere fra bachelorprogrammer i Psykologi, Økonomi og Administrasjon, Pedagogikk, Sosiologi, Administrasjon og Ledelse, Samfunnsøkonomi, m.fl.